Koulujärjestelmä muutoksessa

Koulujärjestelmä jälleen muutoksessa

Vuonna 1968 säädettiin laki siirtymisestä peruskoulujärjestelmään. Lain taustalla olivat vaatimukset tasa-arvoisuudesta ja demokratiasta, ja erityisopetus haluttiin osaksi peruskoulua. Jo 1950 luvulla oli keskusteltu kuurojen lasten sopeuttamisesta yhteiskuntaan ja asuntolakoulujen katsottiin estävän sopeutumista.

Opetusministeriön vuonna 1968 antaman mietinnön mukaan vammaisten lasten peruskoulutus tuli järjestää ensisijaisesti normaalikoulussa kotipaikkakunnalla. Ehdotettiin, että kolmelletoista paikkakunnalle perustettaisiin kunnallisia kuulovammaisten kouluja, joissa olisi sekä kuurojen että huonokuuloisten luokkia.

Lasten vanhemmat olivat tilanteeseen tyytyväisiä, koska lasta ei tarvinnut enää lähettää vieraalle paikkakunnalle kouluun. Kuurojen Liitto sen sijaan oli sitä mieltä, että kunnallisia kouluja suuremmissa koulussa saatettiin taata korkeatasoinen opetus. Kuuron lapsen integroiminen kuulevien kouluihin tarkoitti myös viittomakielisestä yhteisöstä eristämistä.

Vuonna 1972 mietinnön ehdotukset toteutettiin lailla. Tämä mahdollisti sen, että kunnat saattoivat perustaa alueellisen kuulovammaisten koulun jos oppilasmäärä olisi pysyvästi viisitoista. Valtion omistuksessa säilyivät Jyväskylän, Oulun, Mikkelin ja Porvoon kuulovammaisten koulut. Samalla luokalla saattoi nyt olla täysin kuuroja ja huonokuuloisia oppilaita. Myös eri-ikäisiä lapsia opetettiin yhdessä.