Fritz Hirn

David Fredrik (Fritz) Hirn (1834–1910) var en banbrytare och initiativtagare inom dövas föreningsverksamhet i vårt land. Han var en omtyckt lärare vid dövskolan i Åbo och grundade den första barnträdgården för döva barn. Ännu efter sin pensionering startade han arbetet med Finlands första teckenspråksordbok.

Bakgrund

Fritz Hirn föddes år 1834 i en förmögen tjänstemannafamilj. Som 4-åring insjuknade han i scharlakansfeber och förlorade hörseln som en följd av den. I Fritz barndom fanns det ingen dövskola i Finland. När Carl Oscar Malm som 19-åring återvände till Finland från Manilla dövskola blev Fritz Hirn hans privatelev år 1846.

Fritz gifte sig 27.9.1863 med sin tidigare privatelev Maria Klingenberg. Malm hade uppmanat Fritz att upprätthålla kontakterna med familjen Klingenberg efter att Maria börjat på dövskolan. Makarna fick fem barn av vilka bara två – Julius och Julia – levde till vuxen ålder.

Dövsamfundet uppstår

De första dövföreningarna grundades under en tid då det finländska föreningslivet snabbt höll på att bli livligt. Tack vare dövskolorna hade man i Finland på 1880-talet använt teckenspråk redan i ett tjugotal år och antalet teckenspråkiga ökade. I Åbo fanns det troligen mest teckenspråkiga döva, de hade för vana att samlas hemma hos Fritz och Maria Hirn. Umgänget hos familjen Hirn blev småningom möten varje söndag. Det viktigaste torde ha varit samvaron på teckenspråk. Det livliga umgänget hemma hos Hirn började småningom ta på Fritz krafter och han beslöt att med dövföreningen i Stockholm som exempel föreslå att föreningsverksamhet skulle startas också i Finland.

Efter det av Fritz ordnade mötet var intresset för en förening stort bland döva i Åbo. När föreståndaren för dövskolan i Åbo A. E. Nordman lovade att föreningen skulle få använda skolans utrymmen började en grupp aktiva samlas på skolan hösten 1885. Föreningens stadgar godkändes 1886 och den fick namnet Döfstumföreningen i Åbo. Fritz valdes till föreningens första ordförande. Denna uppgift hade han till år 1899. Föreningen fortsatte med sina söndagsmöten i skolans festsal under hela Fritz ordförandetid. Syftet med mötena var till en början samvaro och umgänge på samma sätt som hemma hos paret Hirn.

Också i Helsingfors grundades med Åbo som exempel en dövförening till vars hedersmedlem Fritz Hirn kallades år 1896. Ett livligt samarbete uppstod genast mellan landets två första dövföreningar.

Ordförande för föreningen i Helsingfors var ju Fritz son Julius. Fritz Hirn blev pensionerad som dövlärare år 1898 och paret flyttade till Helsingfors. Som pensionärer deltog de i Helsingforsföreningens verksamhet och Fritz var där känd som en uttrycksfull tecknare och berättare av roliga historier. Han var med om att grunda Finlands Dövas Förbund och grundade en barnträdgård för döva barn.