Rurik Pitkänen

Rurik Pitkänen (1898–1966) som arbetade på Finlands Dövas Förbund i fyra decennier arbetade hårt i hela sitt liv bl.a. för att få till stånd yrkesutbildning för döva. Han var förbundets sekreterare, reseombud och till slut verksamhetsledare. Mannen som alla kände reste på 1930-talet omkring i landet och upplyste och föreläste. Han var flera årtionden medlem i Surdus styrelse och under hans tid fick tiotals döva yrkesutbildning och arbete i företaget. Rurik Pitkänen deltog under sin livstid i praktiskt taget all verksamhet i dövsamfundet. Som hans andliga arv kan räknas att döva klarar av att ta hand om sig själva. Han ansåg att döva skulle lita på sin egen förmåga och av samhället kräva samma rättigheter som hörande.

Bakgrund

Rurik Pitkänen föddes år 1898 i Siilinjärvi. Han hade redan börjat i folkskolan när han som nioåring förlorade hörseln efter scharlakansfeber. Efter det fortsatte han skolgången i dövskolan i Kuopio till år 1914.

Rurik kom in i tryckeribranschen som så många andra döva. Han studerade till sättare år 1919 och fortsatte studierna i Helsingfors till år 1924. Inom den grafiska branschen hittade den unga Rurik sin plats. Han kompletterade ännu sina studier med en kurs i grafik på Ateneum åren 1923–1925. Några år senare studerade han ännu till faktor och han blev vårt lands första döva faktor. På 1920- och 1930-talen arbetade han i boktryckerier som accidenssättare och i förmansuppdrag som faktor. Som en bildad man specialiserade han sig på reviderings- och korrekturläsning av veteskapliga verk.

Boktryckeriet Surdus

Rurik arbetade på gräsrotsnivå för dövas yrkesutbildning och sysselsättning. Det egna yrket stod honom närmast om hjärtat livet ut för han var medlem i dövas eget tryckeri Surdus styrelse från år 1931 till sin död. Surdus i Helsingfors som grundades år 1929 kan ses som ett viktigt yrkes- och ekonominät på 1900-talet. Största delen av företagets aktieägare var döva.

Företagets fader var ursprungligen Oskar Wetzell som kom med idén om ett tryckeri som skulle fungera som en yrkesskola för döva. Han hann dock dö innan företaget bildades, men företaget grundades ändå.  När Rurik kom med i Surdus styrelse år 1931 fanns där bl.a. Lauri Wainola och Eino Karilas. De sista 10 åren av sitt liv var Rurik styrelsens ordförande. Tiotals döva fick utbildning för tryckeribranschen och arbetade i företaget ända in på 1970-talet.