Statlig skola startar i Åbo

En dövskola som upprätthålls av staten inleder sin verksamhet i Åbo

Den direktion som stödde Malms privata skola uppmanade också Malm att driva projektet för en statlig dövskola och lämnade 1858 en anhållan till senaten om en dövskola som skulle fungera med statliga medel. Senaten utfärdade redan samma år en författning om grundandet av en dövskola i Åbo.

Malm flyttade till Åbo och tog med sig elever från dövskolan i Borgå. Malm föreslogs som skolans lärare utan separat ansökan, men till skolans föreståndare valdes slutligen Carl Henrik Alopaeus, som hade både den önskade prästexamen och den ”fullständiga tal- och hörselbegåvning” som krävdes. Elevantalet ökade i skolan i Åbo och variationen i elevernas sociala bakgrund var stor.

Undervisning gavs i religion, räkning, finska och svenska, rättskrivning, teckning samt i ”fingerspråk”. Dessutom erbjöds eleverna möjlighet till undervisning i hantverksyrken. Pojkarna skickades ut i staden som lärlingar till hantverkare och flickorna lärde sig handarbetsfärdigheter i skolan. Undervisningen gavs både på teckenspråk och genom att skriva och ändamålsenligheten avgjorde andelarna för de båda metoderna. Till exempel i religionsundervisningen studerade man nattvardens instiftelseord ord för ord i skriftlig form, medan man studerade bibelhistoria på teckenspråk.