Om dövas museum

Dövas museum är ett museum som vårdar finländska dövas och teckenspråkigas kulturarv. Museet fungerar i samband Arbetarmuseet Werstas.

Museets utställningsutrymmen är C.O. Malms minnesrum och ett varierande utställningsutrymme, som båda finns i Finlands Dövas Förbunds verksamhetsutrymmen i Ljusa huset i Helsingfors. Dövas museums samlingar finns i Tammerfors i Arbetarmuseet Werstas utrymmen, dit också verksamheten är förlagd. Dövas museums verksamhet är till stor del koncentrerad till nätmuseet där man kan hitta mångsidig information om museet. I nätmuseet kommer man att ge en omfattande presentation av dövas och teckenspråkigas historia och där kommer i framtiden också att finnas nätutställningar kring olika teman.

Museets historia

Tanken på att bevara material som ansluter sig till dövas förgångna vaknade redan i början på 1900-talet. Finlands Dövas Förbund som grundades 1905 hade som reseombudsman och redaktör för förbundets tidningar, Kuuromykkäin Lehti och Tidskrift för Dövstumma, John Sundberg. Han hade fått veta att det i Paris och Leipzig fanns museer som berättade om dövundervisningens historia och han började planera grundandet av ett liknande museum i Finland.

Som tidpunkt för grundandet av museet räknas den donation som Fritz och Maria Hirn gjorde till museet år 1907. De var elever till Carl Oscar Malm som grundlade dövundervisningen i Finland och donerade fotografier och material från sin egen skoltid till museet. Småningom växte museets samlingar och museets första utställningsutrymme, Carl Oscar Malms museirum, öppnades för allmänheten första gången 12.2.1915 på Richardsgatan i Helsingfors.

Dövas museum har under årens lopp fungerat i olika utrymmen, också utanför Helsingfors. Åren 1987-2011 fungerade museet i Finlands Dövas Förbunds utrymmen i Ljusa huset i Helsingfors. I början av år 2012 flyttade museet till Arbetarmuseet Werstas som det är en del av.

Museets uppgifter

Museet har i uppgift att slå vakt om bevarandet, forskningen i och utställandet av Finlands dövas och teckenspråkigas kulturarv. Museet har som mål att öka kännedomen om dövas och teckenspråkigas historia och stärka deras identitet. Dessutom har museet som mål att förmedla kunskap om dess specialområde till majoritetsbefolkningen.

Museets mångsidiga samlingar betjänar såväl forskare som andra kunder och museet kan erbjuda sakkunnig service efter behov. Dövas museum samarbetar med andra museer samt parter som producerar forskning i dövas och teckenspråkets historia. Museet gör forskning och presenterar den via utställningar och det material det gör.