Carl Henrik Alopaeus

Carl Henrik Alopaeusta (1825–1892) kan kallas vårt lands första dövpräst. Han var redan i Borgå medlem i C. O. Malms skolas styrelse och senare valdes han till föreståndare för Finlands första statliga dövskola. Han har av senare generationer kallats dövas apostel. Till de konfirmationer som Alopaeus ordnade i olika delar av landet kom döva också långväga ifrån. För många avlägset boende medellösa döva ordnade han möjlighet att gå i skola.

Bakgrund

Carl Henrik Alopaeus föddes i Jockas år 1825. Hans far var domare i Jockis domsaga. Alopaeus fick undervisning av Johan Ludvig Runeberg i Borgå år 1840 innan han började på gymnasiet. Han sågs ofta hemma hos diktaren också på fritiden. Männens vägar korsades ofta också senare i sällskapslivet i Borgå. Efter gymnasiet studerade han religion vid Helsingfors universitet. Han avlade lärarexamen år 1849 och blev lärare vid elementärskolan i Borgå.

Banan som dövlärare börjar

Samarbetet mellan Carl Henrik Alopaeus och J. L. Runeberg blev fastare när Carl Oscar Malm flyttade till Borgå från Manilla dövskola i Stockholm år 1845. Malm var full av idéer om dövundervisning och brann av lust att grunda en egen skola för döva. Det var ett klokt val att grunda skolan just i Borgå för i Borgå bodde det många bildade personer som starkt understödde välgörenhet och folkbildning. Man såg det som en moralisk plikt att understöda skolan. Runeberg och Alopaeus var bägge med i Malms dövskolas verksamhet. De var båda medlemmar i skolans styrelse. Alopaeus undervisade också i dövskolan vid sidan av sitt arbete som lärare i elementärskolan.

Alopaeus prästvigdes år 1855. Samma år gifte han sig med Ida Amanda Nykopp. När den statliga dövskolan i Åbo grundades flyttade Malm dit som dess första lärare. Av skolans föreståndare krävdes fullständig talförmåga och hörsel vilket i praktiken åsidosatte Malm som föreståndare. Till föreståndare valdes C. H. Alopaeus som var prästvigd och som tog emot tjänsten år 1860 efter att först ha gjort en studieresa till svenska och tyska dövskolor. Carl Oscar Malm hade huvudansvaret för undervisningen.

Dövas apostel

Alopaeus levde anspråkslöst i Åbo. Han gav rikligt av sin knappa lön till välgörenhet och använde de donationer han fick för sina fattiga elevers underhåll. På somrarna rese han omkring i Finland och undervisade och konfirmerade döva. Han skrev också forskning om dövundervisningen. Alopaeus kallades till domprost i Borgå år 1881 och fyra år senare utnämndes han till biskop för Borgå stift. Ännu som biskop förberedde och konfirmerade han döva och på sina biskopsvisitationsresor kallade han ofta till sig ortens döva.

Våren 1892 insjuknade Alopaeus allvarligt på en visitationsresa till Savonranta. Några dagar senare dog han. Carl Henrik Alopaeus begravdes i Borgå där hans tidigare elever täckte hans grav med gröna kvistar och blommor.